Το Έργο

Πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού, καθώς επίσης και καλλιτέχνες, αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσκολίες λόγω των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν καμία πιθανότητα να ασκήσουν την τέχνη τους και να συνεχίσουν το επάγγελμά τους σε περίοδο πανδημίας.

Το Έργο φιλοδοξεί να συγκεντρώσει καλλιτέχνες και να τους στηρίξει ενεργά ώστε ν’ ανοίξουν νέους δρόμους και να παρέχουν πραγματική προστιθέμενη αξία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων:

 • Να αποδίδεις σε συνθήκες πίεσης
 • Να παραμένεις ψύχραιμος ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι εξαιρετικά απαιτητικές
 • Να έχεις ευρεία οπτική των πραγμάτων και ν’ αναγνωρίζεις τις ευκαιρίες
 • Να είσαι δημιουργικός, ώστε να ξεπερνάς τα αδιέξοδα
 • Να έχεις διορατικότητα
 • Να εκτιμάς τις νέες ιδέες, τόσο τις δικές σου όσο και των άλλων
 • Να αναγνωρίζεις ότι είσαι μέρος ενός γενικότερου συνόλου
 • Να διαθέτεις αυτογνωσία και αυτοαποτελεσματικότητα
 • Να έχεις κίνητρα και επιμονή
 • Να αξιοποιείς διαθέσιμους πόρους για να πετύχεις τους στόχους που έχεις θέσει

Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα.

Τέλος, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα ωφεληθούν από το Έργο:

 • Οι καλλιτέχνες, καθώς θ’ ανακαλύψουν νέους τομείς δραστηριότητας.
 • Οι εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς θα επεκτείνουν τη γκάμα των μεθόδων τους.
 • Οι συμμετέχοντες, καθώς θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ήδη δοκιμασμένες μεθόδους, οι οποίες θα τους βοηθήσουν ν’ αναπτύξουν βασικές δεξιότητες.

Το Έργο θα προωθήσει τη δημιουργία ισχυρών τοπικών κέντρων αριστείας στη διδασκαλία μεθόδων ανάπτυξης δεξιοτήτων. Αυτά τα κέντρα θα είναι προσβάσιμα σε άλλους οργανισμούς, σε τοπικό, περιφερειακό, Ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Η διαδικασία αυτή θα διευκολύνει τόσο την ανάπτυξη ικανοτήτων, όσο και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δημιουργικότητας. Επίσης, θα εξυπηρετήσει τη βιωσιμότητα του Έργου, δημιουργώντας μια σταθερή βάση για τη μετέπειτα και μακροπρόθεσμη χρήση της πλατφόρμας, καθώς επίσης και του εκπαιδευτικού υλικού και των εργαλείων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Έργου.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα της δημιουργικής τέχνης, σε τοπικό, εθνικό και επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κληθούν να συμμετάσχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του Έργου, αυξάνοντας έτσι την περεταίρω ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον για το θέμα της δημιουργικότητας.

Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων (γνώσεις, δεξιότητες, κτλ.) των καλλιτεχνών των παραστατικών και εικαστικών τεχνών, των εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς επίσης και όλων των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Πιο συγκεκριμένα, το Έργο στοχεύει:

 • Να κινητοποιήσει και να ενδυναμώσει όσους δραστηριοποιούνται στο δημιουργικό τομέα και στις παραστατικές και εικαστικές τέχνες, ώστε να αναπτύξουν διαδικτυακή επικοινωνία με σκοπό την ανταλλαγή των γνώσεών τους με εκπαιδευτικούς και ενήλικες μαθητές.
 • Να τονώσει την ικανότητα των εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να μπορούν εύκολα να αναγνωρίζουν τα δημιουργικά ενδιαφέροντα, ειδικά των (ομάδων) ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, και παράλληλα να δικτυωθούν με τους ανθρώπους του δημιουργικού τομέα και τους καλλιτέχνες.
 • Να βοηθήσει τους ίδιους τους ενήλικες μαθητές που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση να τονώσουν τη δημιουργικότητά τους και να επιλέξουν κατάλληλες στρατηγικές και τομείς δραστηριότητας, ώστε να ενσωματώσουν τη δημιουργικότητα στην καθημερινότητά τους.
 • Να ενημερώσει τη κοινή γνώμη ότι η δημιουργικότητα μπορεί να διδαχθεί και να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της καθημερινότητας, ειδικά σε περιπτώσεις κρίσεων όπως η πανδημία COVID-19.

Το Έργο θα προχωρήσει στη δημιουργία μιας ανοιχτής, ελεύθερα προσβάσιμης και σύγχρονης πλατφόρμας, η οποία θα συνοδεύεται από ένα σύνολο πρακτικών και εύκολων ασκήσεων τόνωσης της δημιουργικότητας, καινοτόμα διαδικτυακά εργαλεία για την αναγνώριση και αξιολόγηση των δημιουργικών ενδιαφερόντων των χρηστών, καθώς επίσης και ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς.

Συμμετέχοντες από τις ομάδες στόχους, εκπαιδευτές ενηλίκων και καλλιτέχνες θα εμπλακούν ενεργά στη δημιουργία και κυρίως στην επικύρωση της πλατφόρμας.

Ο άμεσος αντίκτυπος στους συμμετέχοντες θα είναι:

 • Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να ξεπερνούν τις κρίσεις πιο αποτελεσματικά.
 • Οι καλλιτέχνες των παραστατικών και εικαστικών τεχνών θα μπορούν να προσεγγίσουν νέα κανάλια διανομής για να προωθήσουν την τέχνη τους.
 • Οι ενήλικοι μαθητές θα είναι σε θέση να ξεπερνούν τις κρίσεις πιο αποτελεσματικά, έχοντας επιτύχει υψηλά επίπεδα συναισθηματικής και ψυχολογικής ανθεκτικότητας.

Και οι τρεις ομάδες θα εξοικειωθούν με τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής.
Ο ακούσιος αντίκτυπος: αλλαγή νοοτροπίας αναφορικά με τη θέση του ατόμου στην κοινωνία, τόνωση της αυτοπεποίθησης, μείωση συναισθημάτων μοναξιάς και ανασφάλειας.