Διαδικτυακό υλικό

Τα πιο σημαντικά παραδοτέα του Έργου είναι τα εξής:

Διαδικτυακό εγχειρίδιο

Το διαδικτυακό εγχειρίδιο θα προσφέρει στους εκπαιδευτές ενηλίκων ξεχωριστά κεφάλαια αναφορικά με την αξιολόγηση της δημιουργικότητας, την εκπαίδευση, τη διαδικτυακή συνεργασία, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς επίσης και τις δυνατότητες της πλατφόρμας.

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες, τις μεθόδους και τα εργαλεία που σχετίζονται με την τόνωση της ανθεκτικότητας των ατόμων που δραστηριοποιούνται στο τομέα της δημιουργικής τέχνης. Επιπλέον, το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές ενηλίκων , καθώς επίσης και τους επιχειρηματίες του πολιτιστικού τομέα.

Δραστηριότητες τόνωσης της Δημιουργικότητας

Οι δημιουργικές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν ένα σύνολο πρακτικών και εύκολων ασκήσεων με τη μορφή ψηφιακής βιβλιοθήκης. Η δημιουργικότητα έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί ως εικονικό περιβάλλον μάθησης, διδασκαλίας και δικτύωσης όπου οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα, θα συμμετέχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες και θα επικοινωνούν με άλλους χρήστες. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την ηλεκτρονική διαχείριση, την αποθήκευση και παρουσίαση υλικού, καθώς επίσης και πολύγλωσσα φόρουμ για τη δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών.